Μὴ μου τοὺς κύκλους τάραττε! - Do not disturb my circles!

Archimedes